Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń 800 060 300

Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu

§ 1 Zakres

1.1 Niniejszy regulamin („Regulamin”) dotyczy zakupów dokonywanych przez klientów (zwanych dalej indywidualnie „Klientem” lub łącznie „Klientami”) za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.pr.pl, tj. strony internetowej prowadzonej przez Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luksemburgu, adres: Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg, wpisanej do luksemburskiego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem B71219 (zwanej dalej „Goodyear” lub „My”) w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia. Klient powinien zaakceptować niniejszy Regulamin, wraz z jego późniejszymi zmianami, w momencie składania zamówienia. Zasady świadczenia usług oraz dostawy towarów realizowanych przez Goodyear uregulowane zostały wyłącznie w niniejszym Regulaminie.

 

1.2 Ogólne warunki współpracy stosowane przez Klientów, które odbiegają, są sprzeczne lub mogłyby stanowić uzupełnienie niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do umów zawartych na jego podstawie.

 

1.3 Nasza oferta kierowana jest wyłącznie do klientów mieszkających lub mających siedzibę w Polsce. Wszystkie towary oferowane za pośrednictwem niniejszego sklepu sprzedawane będą wyłącznie wspólnie z usługą montażu.

 

1.4 Terminy podane jako dni robocze obejmują wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

1.5 Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów mają także zastosowanie do osób fizycznych zawierających umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści takich umów wynika, że nie posiadają one dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

§ 2 Przechowywanie i dostęp do Regulaminu

 

2.1 Z treścią niniejszego Regulaminu można zapoznać się wchodząc na stronę internetową naszego sklepu pod adresem www.pr.pl w zakładce „Regulamin sklepu”. Dokument ten można również pobrać i zapisać w formacie PDF, klikając na poniższy link. Do otwarcia pliku PDF potrzebny jest bezpłatny program Adobe Reader (dostępny na stronie www.adobe.pl) lub analogiczne programy obsługujące format PDF.

 

2.2 Istnieje również możliwość łatwego zapisania danych dotyczących danego zamówienia poprzez pobranie Regulaminu i zapisanie informacji zawartych w podsumowaniu zamówienia pojawiającym się na ostatnim etapie procesu składania zamówienia. Można również poczekać na automatyczne potwierdzenie otrzymania złożonego zamówienia, które prześlemy dodatkowo na podany przez Państwa adres poczty elektronicznej po zakończeniu procesu składania zamówienia. Przesłana w ten sposób wiadomość e-mail stanowiąca potwierdzenie otrzymania złożonego zamówienia zawiera informacje o zamówieniu wraz z treścią Regulaminu i może zostać łatwo wydrukowana lub zapisana w programie obsługującym Państwa pocztę elektroniczną.

 

§ 3 Strony umowy oraz proces zawarcia umowy

 

3.1 Aż do momentu potwierdzenia zamówienia istnieje możliwość skorygowania błędnych informacji wprowadzonych podczas procesu składania zamówienia. Treść zamówienia nie jest przez nas zapisywana i nie można jej odzyskać po zakończeniu procesu jego składania. Informacje dotyczące procesu składania zamówienia, w tym treści Regulaminu, zostaną przesłane na Państwa adres e-mail wraz z potwierdzeniem otrzymania złożonego zamówienia. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia mogą również Państwo wydrukować jego podsumowanie.

 

3.2 Stroną wszystkich umów zawartych przez Państwa w zakresie zakupu towarów i usług za pośrednictwem niniejszej strony internetowej jest Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luksemburgu, adres: Avenue Gordon Smith, L-7750 Colmar-Berg, Luksemburg.

 

3.3 W celu realizacji swoich zobowiązań umownych wynikających z umów zawartych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej Goodyear może korzystać z usług podwykonawców. W szczególności, oferowane przez nas usługi będą fizycznie realizowane przez wyspecjalizowane serwisy oponiarskie.

 

3.4 Klikając przycisk „Zamawiam i płacę” składają Państwo wiążące zamówienie na towary i usługi znajdujące się w Państwa koszyku. Potwierdzenie otrzymania przez nas złożonego zamówienia następuje natychmiast po jego wysłaniu. Natychmiast po otrzymaniu Państwa zamówienia, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, prześlemy Państwu wiadomość e-mail stanowiącą potwierdzenie otrzymania złożonego przez Państwa zamówienia. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów oraz umowy sprzedaży usług montażu zakupionych towarów dochodzi w momencie doręczenia Państwu potwierdzenia otrzymania złożonego zamówienia. Złożone przez Państwa zamówienie stanowi wiążącą ofertę do momentu doręczenia Państwu potwierdzenia otrzymania zamówienia lub do momentu doręczenia Goodyear oświadczenia o odwołaniu przez Państwa oferty.

 

3.5 Prezentacja towarów w sklepie internetowym nie jest prawnie wiążącą ofertą, a stanowi jedynie niewiążącą informację. Samo umieszczenie towarów w koszyku nie stanowi złożenia wiążącego zamówienia. Wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku zostaje złożone dopiero po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” podczas procesu składania zamówienia.

 

3.6 Wiadomość elektroniczna potwierdzająca otrzymanie złożonego przez Państwa zamówienia, wskazana w ust. 3.4 powyżej, zawierać będzie w szczególności potwierdzenie warunków umowy oraz informacje wymagane przez przepisy polskiego prawa.

 

§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy

 

Jeżeli jesteście Państwo konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego to przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, które może zostać wykonane w terminie czternastu dni bez podania przyczyn. Termin do odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym wejdą Państwo (lub wskazana przez Państwa osoba trzecia nie będąca przewoźnikiem) w posiadanie ostatniego zamówionego towaru, a w przypadku zakupu usług (takich jak montaż opon) – czternaście dni od momentu zawarcia umowy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Goodyear o swojej decyzji poprzez wysłanie stosownego oświadczenia (np. za pośrednictwem listu, faksu lub poczty elektronicznej) na adres:

 

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.

do wiadomości Michael Rupp

adres: Dunlopstr. 2, 63450 Hanau, Niemcy

adres e-mail: kontakt@sklep.pr.pl

 

Mogą Państwo skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem: https://www.pr.pl/company-links/right-to-withdrawal-form.html. Powyższy formularz nie jest obowiązkowy. Przykładowy formularz odstąpienia od umowy można pobrać z naszej  strony internetowej. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem ww. terminu.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Goodyear zwróci Państwu niezwłocznie wszystkie otrzymane płatności, w tym poniesione koszty dostawy, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od daty doręczenia nam Państwa oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot zostanie zrealizowany tym samym sposobem płatności, jakiego użyli Państwo do realizacji pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnimy z Państwem inne zasady. W żadnym wypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami zwrotu pieniędzy. Goodyear może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towarów z powrotem lub do momentu otrzymania od Państwa dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów w łącznej wysokości 85 zł za każdą pojedynczą oponę. Ponoszą również Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów wyłącznie, gdy takie zmniejszenie wartości wynika z korzystania z towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.

 

Jeśli zawnioskowali Państwo o rozpoczęcie realizacji usług w okresie przewidzianym na odstąpienie od umowy, będziecie Państwo zobowiązani do zapłaty na rzecz Goodyear za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Powyższa kwota odpowiadać będzie proporcjonalnej części usług zrealizowanych do momentu powiadomienia o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy.

 

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w szczególności w odniesieniu do umowy:

 

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 5 Ceny i koszty wysyłki

 

5.1 O ile nie uzgodniono inaczej, ceny towarów i usług wskazane na naszej stronie internetowej są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT) oraz obejmują koszty wysyłki towarów do serwisów oponiarskich zlokalizowanych na terytorium Polski.

 

5.2 Wiążące będą ceny opublikowane na stronie internetowej sklepu w momencie składania przez Państwa zamówienia.  

 

§ 6 Warunki dostawy i wysyłki, przeniesienie ryzyka

 

6.1 Dostawa zamówionych towarów zrealizowana zostanie na adres wybranego przez Państwa w momencie składania zamówienia serwisu oponiarskiego.

 

6.2 Informacje na temat dostępności towarów znajdują się na niniejszej stronie internetowej.

 

6.3 Towary dostarczone zostaną w terminie wskazanym w potwierdzeniu otrzymania złożonego przez Państwa zamówienia.

 

§ 7 Płatność i dostawa

 

7.1 Standardowo oferujemy możliwość dokonania płatności z wykorzystaniem kart kredytowych, PayPal i Przelewy24. Przy każdym zamówieniu zastrzegamy sobie prawo do nie oferowania niektórych metod płatności i zaproponowania innych metod płatności. Przed złożeniem danego zamówienia zostaną Państwo poinformowani o wybranej przez Państwa metodzie płatności.

 

7.2 Akceptując niniejszy Regulamin wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie faktur i faktur korygujących w formie elektronicznej.

 

7.3 W przypadku dokonania zakupu z wykorzystaniem karty kredytowej Państwa rachunek bankowy zostanie obciążony po złożeniu zamówienia.

 

7.4 Zwracamy uwagę, że akceptujemy płatności wyłącznie z rachunków bankowych prowadzonych przez banki zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii. W żadnym wypadku nie ponosimy kosztów transakcji pieniężnych.

 

7.5 Towary oznaczone w sklepie internetowym jako „dostępne w magazynie” zostaną dostarczone w terminie umożliwiającym dotrzymanie terminu ich montażu w  wybranym przez Państwa serwisie oponiarskim. Szczegóły dotyczące terminów dostawy dostępne są na niniejszej stronie internetowej.

 

§ 8 Warunki realizacji usług

 

8.1 Złożone przez Państwa zamówienie upoważnia Goodyear do składania dalszych zleceń podwykonawcom, przeprowadzania jazd testowych i przejazdów z wykorzystaniem Państwa pojazdów w zakresie w jakim jest to konieczne oraz uzasadnione w celu należytej realizacji zamówienia.

 

8.2  Odbiór wykonanych usług

 

a) Należyte wykonanie usługi montażu opon powinno zostać  potwierdzone w chwili przekazywania pojazdu w siedzibie wybranego przez Państwa serwisu oponiarskiego poprzez podpisanie osobnego pisemnego protokołu.

 

b) Klient uchybi terminowi odbioru usługi, jeżeli nie odbierze pojazdu w ciągu tygodnia od momentu otrzymania powiadomienia o zakończeniu realizacji usługi i gotowości do przekazania pojazdu lub wysłania faktury.

 

c) W przypadku nie pojawienia się Klienta w wybranym serwisie oponiarskim w wybranym terminie Goodyear obciąży takiego Klienta zwyczajową miesięczną opłatą za przechowywanie towaru w wysokości 10 zł powiększonych o odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług  za każdą pojedynczą oponę przechowywaną przez okres powyżej jednego miesiąca.Opłata za przechowywanie towaru naliczana będzie po zakończeniu każdego pełnego miesiąca kalendarzowego przechowywania towaru liczonego począwszy od dnia wskazanego w zamówieniu jako dzień montażu towaru na pojeździe Klienta. Koszty i ryzyko związane z przechowywaniem zamówionego towaru od momentu uchybienia terminowi jego odbioru ponosi Klient.

 

§ 9 Zastrzeżenie prawa własności

 

Goodyear zastrzega sobie prawo własności zamówionych towarów i jest uprawniony do żądania natychmiastowego zwrotu towarów do momentu otrzymania całkowitej zapłaty.

 

§ 10 Rękojmia

 

10.1 Goodyear jest zobowiązany do dostarczania zamówionych towarów bez wad.

 

10.2 Rękojmia obejmująca wady fizyczne oraz prawne podlega przepisom polskiego prawa. Sprzedane towary objęte są ustawową rękojmią zgodnie z art. 556-576 kodeksu cywilnego. W przypadku wad powstałych w trakcie okresu rękojmi Klientom przysługiwać będą roszczenia zgodnie z ww. przepisami.

 

§ 11 Reklamacje

 

11.1 W przypadku pytań lub reklamacji jeśli – wbrew Państwa oczekiwaniom – wystąpią problemy z zamówieniem, prosimy o kontakt:

 

E-mail: kontakt@sklep.pr.pl

 

Tel.: +48 800 060 300 (połączenie bezpłatne) od poniedziałku do piątku (od godziny 8:00 do 18:00) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

11.2 Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klientów rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

 

§ 12 Odpowiedzialność (paragraf nie ma zastosowania do konsumentów)

 

12.1 Goodyear ponosi nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku szkód poniesionych przez Klienta z tytułu (a) śmierci, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu wynikających z naruszenia obowiązków przez Goodyear lub jej podwykonawców, (b) odpowiedzialności za wady produktu lub (c) jeżeli szkoda powstanie w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa Goodyear lub jej podwykonawców.

 

12.2 Goodyear ponosi również odpowiedzialność za szkody spowodowane zwykłym zaniedbaniem, o ile zaniedbanie to dotyczy naruszenia obowiązków umownych, których przestrzeganie ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu umowy (zobowiązania główne). Goodyear ponosi jednak odpowiedzialność tylko w zakresie, w jakim powstałe szkody są zwyczajowo związane z umową i możliwe do przewidzenia. Goodyear nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia nieistotnych, dodatkowych zobowiązań umownych wynikających ze zwykłego zaniedbania. Ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w zdaniach 1-3 dotyczą także odpowiedzialności podwykonawców zaangażowanych w realizację umowy.

 

12.3 Dalsza odpowiedzialność zostaje wyłączona niezależnie od charakteruroszczenia. W zakresie, w jakim odpowiedzialność Goodyear jest wyłączona lub ograniczona, obejmuje to również osobistą odpowiedzialność pełnomocników, pracowników i podwykonawców Goodyear.

 

12.4 We wszystkich innych aspektach Goodyear ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa. Dotyczy to również osobistej odpowiedzialności pełnomocników, pracowników i podwykonawców Goodyear.

 

§ 13 Dane osobowe

 

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE i naszą klauzulą o ochronie danych, dostępną na stronie internetowej.

 

§ 14 Zmiana Regulaminu

 

Goodyear zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, o ile jest to konieczne do wyeliminowania późniejszych nieprawidłowości lub dostosowania treści Regulaminu do do nowych wymogów prawnych lub technicznych. Goodyear będzie informować Klientów o wszelkich zmianach w treści Regulaminu poprzez wysłanie stosownych informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta podczas procesu składania zamówienia. Zmiany Regulaminu w żadnym wypadku nie będą skutkowały pozbawieniem Klientów praw nabytych przez nich na podstawie poprzednich wersji Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu należy powstrzymać się od korzystania z niniejszej strony internetowej.

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 

15.1 Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinien być interpretowany. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu lub z umów zawartych na jego podstawie podlegać będą prawu polskiemu, z wyłączeniem przepisów Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

 

15.2 Informujemy, że Komisja Europejska stworzyła internetową platformę do rozstrzygania sporów pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, jednakże powyższy sposób rozwiązywaniu sporów nie jest przez nas stosowany. Ponadto informujemy, że nie stosujemy żadnych alternatywnych metod rozwiązywania sporów z konsumentami, za wyjątkiem sytuacji gdy jest to wymagane przepisami prawa. W związku z powyższym nie wyrażamy zgody oraz nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w żadnych pozasądowych postępowaniach mających na celu rozstrzyganie sporów z konsumentami.

 

15.3 Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu okażą się nieważne w całości lub w części, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień umowy, w tym pozostałych postanowień Regulaminu. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione stosownymi przepisami ustawowymi. Powyższa zasada obowiązuje również w przypadku kwestii nieuregulowanych w treści Regulaminu.