Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń 800 060 300

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

 

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. i jego podmioty powiązane (zwane dalej „Goodyear” lub „my”) szanują prywatność użytkowników i doceniają zaufanie, jakim obdarzają nas odwiedzający nasze strony internetowe, klienci, dostawcy i inne osoby, z którymi dokonujemy transakcji handlowych. Dane użytkowników są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z europejskim Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO”). Szczególną wagę przykładamy do zachowania poufności Państwa danych osobowych i dlatego ściśle przestrzegamy ograniczeń przewidzianych w przepisach prawa. Wszyscy pracownicy naszej firmy są zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych zgodnie z przepisami prawa.
 

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą Stronę Internetową, przetwarzamy jego dane osobowe (zgodnie z definicją poniższej). Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień sekcji IV poniżej, Goodyear pełni rolę administratora danych osobowych użytkowników odwiedzających naszą Stronę Internetową, w tym użytkowników dokonujących zakupu opon wraz z usługą ich montażu za pośrednictwem Strony Internetowej, tj. podmiotu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych osobowych użytkowników decydującego o celach i środkach przetwarzania tych danych osobowych. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie użytkowników i wyjaśnienie im w przejrzysty sposób:

 • dlaczego i w jaki sposób Goodyear zbiera, przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkowników;
 • na czym polega rola Goodyear jako „administratora” danych osobowych użytkowników;
 • jakie są prawa użytkowników i obowiązki Goodyear w związku z przetwarzaniem danych osobowych; oraz
 • na czym polega rola Goodyear jako „procesora” danych osobowych użytkowników dokonujących za pośrednictwem Strony Internetowej rezerwacji wizyt serwisowych w punktach sieci Premio.
   

I.         Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu RODO i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o ochronie danych jest:

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.,

Avenue Gordon Smith,

7750 Colmar Berg,

Luksemburg,

 

II.        Informacje ogólne na temat przetwarzania danych
 

1.        Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają indywidualne informacje o cechach osobistych lub faktach, które można przypisać do konkretnego użytkownika. Dane osobowe przetwarzane i wykorzystywane przez Goodyear (zwane dalej również „danymi”) obejmują w szczególności dane osobowe/dokumenty, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, kraj, numer rejestracyjny pojazdu i adres IP.

2.        Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych


Jako użytkownicy naszej strony internetowej otrzymują Państwo w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych wszelkie niezbędne informacje o tym, w jaki sposób, w jakim zakresie i w jakim celu Goodyear lub jego dostawcy zewnętrzni zbierają i wykorzystują Państwa dane. Goodyear zbiera i wykorzystuje dane osobowe naszych użytkowników tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania Strony Internetowej, przekazywania stosownych treści oraz świadczenia przez nas usług. Co do zasady dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i przekazywane osobom trzecim wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. W wyjątkowych przypadkach zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe bez zgody, gdy uzyskanie uprzedniej zgody nie jest możliwe ze względów praktycznych lub przetwarzanie danych jest dozwolone na mocy przepisów prawa. „Przetwarzanie” oznacza czynność lub zestaw czynności wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, rejestrowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie,  odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, a czasownik „przetwarzać” należy stosownie interpretować. W niektórych przypadkach korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego, czyli osoby fizycznej lub prawnej, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiotami przetwarzającymi dane w imieniu Goodyear mogą być jego podmioty zależne, powiązane lub dostawcy i usługodawcy zewnętrzni. We wszystkich takich przypadkach, Goodyear zawrze z podmiotem przetwarzającym dane umowę o przetwarzaniu danych, zapewniającą przetwarzanie danych osobowych użytkowników zgodnie z RODO. 

 

3.        Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych


W przypadku uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych wymaganego do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również czynności przetwarzania koniecznych przed zawarciem umowy. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wykonania obowiązku prawnego, któremu podlega Goodyear, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony prawnie uzasadnionego interesu Goodyear lub osoby trzeciej oraz jeżeli interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne wobec wymienionego interesu, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 


4.        Usuwanie i okres przechowywania danych

Dane osobowe osób, których dane dotyczą zostaną usunięte lub zablokowane, niezwłocznie po tym gdy cel przechowywania przestanie obowiązywać. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeśli ustawodawca europejski lub krajowy przewidział to w rozporządzeniach Unii Europejskiej, ustawach lub innych regulacjach, którym podlega administrator. Dane zostaną również zablokowane lub usunięte, po upływie okresu przechowywania przewidzianego w wyżej wymienionych przepisach, chyba że zajdzie potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wykonania umowy. Zgodnie z wymogami ustawowymi poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej rejestry należy przechowywać przez 6 lat, na przykład w przypadku korespondencji handlowej, w tym wiadomości e-mail, oraz przez 10 lat w przypadku dokumentów księgowych i podatkowych.

 

III.       Udostępnianie strony internetowej i tworzenie plików dziennika
 

1.        Pliki dziennika serwera

Zbieramy dane o każdym dostępie do serwera, na którym umieszczona niniejsza usługa (tak zwane pliki dziennika serwera). Dane dostępu obejmują nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie (poprzednio odwiedzanej strony), adres IP i wnioskującego dostawcę.

 

Goodyear zbiera wymienione dane w celu zagwarantowania sprawnego połączenia z naszą stroną internetową i umożliwienia wygodnego korzystania ze strony przez użytkowników. Plik dziennika służy również do oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także do celów administracyjnych. Podstawą prawną tworzenia plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności w celu zapobiegania próbom ataku na nasz serwer internetowy (np. w celu zbadania nadużyć lub oszustw), dane te mogą być przechowywane przez Goodyear przez okres maksymalnie 30 dni, po upływie którego zostaną one usunięte. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie podlegają usunięciu do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu. Na podstawie takich danych nie możemy wyciągać wniosków dotyczących poszczególnych osób. Takie dane nie podlegają ocenie, z wyjątkiem celów statystycznych w formie zanonimizowanej. Dane te nie są łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł danych.

 

2.        Ogólne postanowienia dotyczące plików „cookies”

Na naszej stronie internetowej używamy plików „cookies”. „Cookie” to plik tekstowy umieszczany na komputerze, urządzeniu lub w systemie użytkownika w trakcie odwiedzin naszej strony internetowej. Pliki „cookie” umożliwiają Goodyear lepszą obsługę osób odwiedzających stronę internetową dostosowaną do ich zindywidualizowanych potrzeb. Pliki takie zawierają informacje zebrane z urządzenia użytkownika i wysyłają je z powrotem do strony internetowej przy każdej kolejnej wizycie, umożliwiając z upływem czasu zapamiętanie działań i preferencji użytkownika. Zebrane informacje nie zawierają imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu ani adresu e-mail użytkownika.

 

Większość używanych przez nas plików „cookies” to tak zwane sesyjne pliki „cookies”, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Inne pliki „cookies” są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub upływu okresu przechowywania. Takie pliki „cookies” pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę użytkownika podczas następnej wizyty.

 

W niektórych przypadkach pliki „cookies” służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej poprzez zapisanie ustawień (np. zachowanie wybranych uprzednio opcji). Jeżeli dane osobowe przetwarzane są również przez poszczególne pliki „cookies” umieszczane przez Goodyear, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Goodyear w zakresie zapewnienia możliwie najlepszego funkcjonowania strony internetowej oraz przyjaznego dla klienta i efektywnego zaprojektowania jej wyglądu.

 

Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby informowała go o ustawieniach plików „cookies” i zezwalała na zapisywanie plików „cookies” tylko w indywidualnych przypadkach, akceptowała pliki „cookies” w określonych przypadkach lub ogólnie blokowała i aktywowała automatyczne usuwanie plików „cookies” podczas zamykania przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje również funkcję „nie śledź”, która pozwala zaznaczyć, że użytkownik nie chce być „śledzony” przez strony internetowe. Jeśli ta funkcja jest włączona, przeglądarka poinformuje sieci reklamowe, strony internetowe i aplikacje, że użytkownik nie chce być śledzony przez reklamy oparte na analizie zachowania i tym podobne. Informacje i instrukcje dotyczące edytowania tej funkcji można uzyskać od dostawcy przeglądarki. Ponadto można domyślnie zapobiec ładowaniu skryptów. NoScript umożliwia użytkownikowi uruchamianie skryptów JavaScript, Java i innych wtyczek tylko w wybranych przez użytkownika zaufanych domenach. Informacje i instrukcje dotyczące edytowania tej funkcji można uzyskać od dostawcy przeglądarki.

 

Należy pamiętać, że dezaktywacja plików „cookies” może ograniczyć funkcjonalność niniejszej strony internetowej. Więcej informacji na temat korzystania z plików „cookies” można znaleźć w Polityce plików „cookies”

 

3.        Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej

Kontakt z Goodyear jest możliwy pod adresem e-mail podanym na naszej stronie internetowej. W takim przypadku przesyłane dane osobowe są automatycznie przechowywane wyłącznie w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.

 

Podstawą prawną przetwarzania takich danych za zgodą użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila, dane użytkownika z formularza zapytania lub e-maila, w tym dane kontaktowe tam podane, będą przechowywane przez Goodyear w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku kolejnych zapytań. Goodyear w żadnym przypadku nie będzie przekazywać osobom trzecim tych danych bez zgody użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Goodyear, jakim jest udzielenie odpowiedzi na żądanie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane użytkownika zostaną usunięte po rozpatrzeniu jego żądania, chyba że istnieć będzie prawny obowiązek ich przechowania. Jeżeli celem kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli użytkownik skontaktował się z Goodyear za pośrednictwem poczty elektronicznej, może w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych. W takim przypadku wymiana wiadomości nie może być kontynuowana, a wszystkie dane osobowe zebrane podczas nawiązywania kontaktu zostaną usunięte.

 

4.        Sklep internetowy

Przetwarzania płatności, w tym płatności dokonanych kartami debetowym i kredytowymi, dokonują usługodawcy zewnętrzni, a Goodyear nie przetwarza ani nie przechowuje danych kart debetowych ani kredytowych użytkowników w związku z transakcjami dokonanymi za pośrednictwem strony internetowej. Płatności są przetwarzane za pośrednictwem tak zwanych kont PayPal, które są wirtualnymi kontami prywatnymi lub biznesowymi. PayPal oferuje również opcję przetwarzania płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie ma konta PayPal. Konto PayPal jest zarządzane za pomocą adresu e-mail, dlatego nie ma klasycznego numeru rachunku. PayPal umożliwia inicjowanie płatności internetowych na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal działa również jako powiernik i oferuje usługi ochrony kupującego.

 

Europejską firmą operacyjną PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

 

Jeśli dana osoba wybierze opcję „PayPal” jako opcję płatności w procesie składania zamówienia w sklepie internetowym Goodyear, dane tej osoby zostaną automatycznie przesłane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba zainteresowana wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do przetwarzania płatności.

 

Dane osobowe przesyłane do PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do przetwarzania płatności. Do realizacji umowy sprzedaży również niezbędne są powyższe dane osobowe związane z danym zamówieniem.

 

Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przekaże dane osobowe do PayPal, w szczególności jeśli istnieje uzasadniony interes ich przekazania. Dane osobowe wymieniane między PayPal a administratorem danych mogą być przekazywane przez PayPal agencjom kredytowym. Celem przekazania takich danych jest sprawdzenie tożsamości i wiarygodności kredytowej. PayPal może przekazywać dane osobowe podmiotom powiązanym i dostawcom usług lub podwykonawcom, jeśli jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub jeśli dane mają być przetwarzane w imieniu klienta. Osoba, której dane dotyczą może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal. Wycofanie zgody nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

 

Obowiązujące zasady dotyczące ochrony danych PayPal są dostępne na stronie

https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Goodyear świadomie nie zbiera, nie wykorzystuje ani nie ujawnia za pośrednictwem jakiejkolwiek strony internetowej żadnych danych osobowych (takich jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu) osób poniżej 16 roku życia bez uzyskania uprzedniej zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego. Goodyear nie zezwala osobom poniżej 16 roku życia na rejestrowanie się lub udział w konkursach lub promocjach prowadzonych na stronie internetowej. W przypadku, gdy rodzic lub opiekun osoby poniżej 16 roku życia stwierdzi, że dziecko przekazało Goodyear dane osobowe, powinien skontaktować się z Goodyear, jeżeli chce, aby takie dane zostały usunięte z systemu Goodyear. Jeżeli Goodyear pozyska informację o posiadaniu danych osobowych osoby poniżej 16 roku życia w formie możliwej do wyszukania w swoich plikach, dane te zostaną usunięte. Ponadto przed używaniem lub ujawnianiem swoich danych osobowych na stronie internetowej osoby poniżej 16 roku życia powinny uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna.

 

Dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do wykonania umowy. Nawet po zawarciu umowy może być konieczne przechowywanie danych osobowych naszych partnerów w celu spełnienia umownych lub prawnych zobowiązań w zakresie przechowywania danych. Wcześniejsze usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, jeżeli zobowiązania umowne lub prawne nie uniemożliwiają ich usunięcia.

 

IV.    Dane przetwarzane podczas rezerwacji wizyt serwisowych w punktach sieci Premio

W przypadku dokonywania za pośrednictwem Strony Internetowej rezerwacji wizyt serwisowych w  punktach sieci Premio, administratorem danych osobowych użytkowników jest punkt serwisowy świadczący zarezerwowane usługi. W powyższym przypadku, punkt serwisowy jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych użytkowników, który decyduje jednocześnie o celach i środkach przetwarzania tych danych. W takiej sytuacji rolą Goodyear jest wyłącznie udostępnienie wirtualnej platformy (w postaci e-kalendarza stanowiącego integralny element Strony Internetowej) umożliwiającej rezerwację wizyt serwisowych w wybranym punkcie sieci Premio. Goodyear pełni zatem wyłącznie rolę podmiotu przetwarzającego dane osobowe udostępniane przez użytkowników za pośrednictwem ww. platformy, któremu powierzono przetwarzanie tych danych na podstawie osobnych umów zawartych z punktami serwisowymi sieci Premio.

 

V.    Ujawnianie danych osobowych podmiotom trzecim
 

1.           Google
 

1.1         Google Analytics (z funkcją anonimizacji)
Na naszej stronie zintegrowaliśmy komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analityki internetowej. Analiza sieci to zbieranie, zbieranie i ocena danych dotyczących zachowania odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci zbiera między innymi dane o stronie internetowej, z której dana osoba uzyskała dostęp do docelowej strony internetowej (tzw. strona przekierowująca), które podstrony strony internetowej zostały odwiedzone lub jak często i jak długo przeglądano podstronę. Analiza sieci służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści z reklam internetowych.

 

Komponent Google Analytics jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Przyrostek "_gat._anonymizeIp" jest stosowany do analizy sieci przy użyciu Google Analytics. Za pomocą tego dodatku Google skraca i anonimizuje adres IP połączenia internetowego danej osoby podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, między innymi, w celu opracowania dla nas raportów online, które pokazują działania na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Google Analytics umieszcza plik „cookie” w systemie informatycznym danej osoby. Czym są pliki „cookies” zostało już wcześniej wyjaśnione. Ustawiając plik „cookie”, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy wyświetlana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny, obsługiwanej przez administratora danych i na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby automatycznie zostaje wywołana przez odpowiedni Komponent Google Analytics do przesłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, który służy Google między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, co następnie umożliwia sporządzenie stosowanych zestawień.

 

Pliki „cookies” służą do przechowywania danych osobowych, takich jak godzina dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość wizyt danej osoby na naszej stronie internetowej. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Takie dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może ujawniać osobom trzecim dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego.

 

Osoba, której dane dotyczą, może zapobiec umieszczaniu plików „cookies” przez naszą stronę internetową w dowolnym momencie, jak już opisano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe wyrazić sprzeciw wobec umieszczania plików „cookies”. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google umieszczanie pliku „cookie” w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik „cookie” umieszczony już przez Google Analytics można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

 

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może wyrazić sprzeciw i zapobiec zbieraniu danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem takich danych przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki z linku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że nie można przesyłać żadnych danych i informacji o wizytach na stronach internetowych do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uznawana przez Google za udzielenie sprzeciwu odnośnie zbierania danych.

 

Jeśli system informatyczny danej osoby zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba taka musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu wyłączenia Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez daną osobę lub inną osobę pozostającą pod jej kontrolą, można ponownie zainstalować lub ponownie aktywować dodatek do przeglądarki.

 

Dalsze informacje i aktualna polityka prywatności Google są dostępne na stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/  i http://www.google.com/analytics/terms/pl.html. Działania Google Analytics są wyjaśnione bardziej szczegółowo pod linkiem https://www.google.com/intl/de_en/analytics/

 

1.2      Google AdWords
Na naszej stronie internetowej używamy Google AdWords, programu do reklamy internetowej pochodzącego od Google Inc., który również wykorzystuje śledzenie konwersji. Za pomocą tego narzędzia Google AdWords umieszcza plik „cookie” na komputerze użytkownika podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej przy użyciu reklamy Google. Plik „cookie” wygasa po 30 dniach. Nie służy on jednak do identyfikowania osób. Jeżeli w trakcie wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej plik „cookie” jest nadal aktywny, razem z Google możemy zobaczyć, że użytkownik kliknął odpowiednią reklamę i został przekierowany na naszą stronę. Każdemu klientowi Google AdWords jest przypisany inny plik „cookie”. Zatem nie jest możliwe śledzenie plików „cookies” za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Dane gromadzone za pomocą plików „cookies” konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords. Jako klienci dowiadujemy się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy odpowiedzieli na naszą reklamę, a następnie zostali przekierowani na stronę internetową oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Podczas tego procesu nie otrzymujemy żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować Państwa jako użytkowników. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyłączyć proces śledzenia, może dezaktywować plik „cookie” śledzenia konwersji Google w przeglądarce internetowej. W razie potrzeby można skorzystać z funkcji pomocy przeglądarki dla uzyskania dodatkowych informacji. Więcej informacji o polityce prywatności Google jest dostępnych na stronie http://www.google.pl/policies/privacy/.

1.3      Polityka prywatności Google Font i Google Maps
Fonty zewnętrzne z Google, Inc, https://www.google.com/fonts  („Google Fonts"). Do integracji Google Fonts dochodzi w trakcie wywołania serwera w Google (zwykle w USA). Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/.

 

Usługi "Google Maps" świadczy Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/.

2.        Facebook
 

2.1      Przycisk „lubię to” Facebooka
Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. interesu związanego z analizą, optymalizacją i działaniem ekonomicznym naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) stosujemy Wtyczki Społecznościowe („Wtyczki") w sieci społecznościowej facebook.com, obsługiwanej przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook"). Wtyczki mogą wyświetlać elementy interakcji lub treści (np. filmy wideo, grafiki lub teksty) i są oznaczone jednym z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, terminem „lubię to”, „lubię to” lub znakiem „kciuki do góry”) lub są oznaczone dodatkiem „Wtyczka Społecznościowa Facebooka”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

Facebook posiada certyfikat zgodny z Traktatem o Ochronie Prywatności, a zatem oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

 

Jeśli użytkownik uruchomi funkcję oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przesyłana przez Facebook bezpośrednio na urządzenie użytkownika i zostaje zintegrowana z ofertą online. Przetworzone dane można wykorzystać do tworzenia profili użytkowników. W związku z powyższym nie mamy wpływu na ilość danych zbieranych przez Facebook za pomocą ww. wtyczki o czym informujemy użytkowników stosownie do naszego poziomu wiedzy.

 

 

Dzięki zintegrowaniu wtyczek, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik uruchomił odpowiednią stronę z ofertą online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może połączyć wizytę z kontem użytkownika na Facebooku. Gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, np. naciskają przycisk "lubię to" lub zamieszczają komentarz, informacje są wysyłane bezpośrednio z urządzenia do Facebooka i tam przechowywane. Jeśli użytkownik nie ma konta na Facebooku, Facebook nadal może uzyskać i zapisać jego adres IP. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od Facebook, w takiej sytuacji przechowywany jest tylko zanonimizowany adres IP.

 

Cel i zakres zbierania danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Facebook, a także odpowiednie prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w informacjach o ochronie danych na Facebooku: https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Jeśli użytkownik ma konto na Facebooku i nie chce, aby Facebook gromadził dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył ją z jego danymi przechowywanymi na Facebooku, musi się wylogować z Facebooka przed skorzystaniem z naszej oferty online i usunąć swoje pliki „cookies”. Dalsze ustawienia i wyrażenie sprzeciwu wobec wykorzystania danych w celach reklamowych są możliwe w ustawieniach profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub na stronie amerykańskiej http://www.aboutads.info/choices/ lub na stronie europejskiej http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tj. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

2.2      Fan page na Facebooku
Prowadzimy strony fan page na Facebooku. W tym zakresie Facebook dostarcza nam informacji statystycznych z różnych kategorii, takich jak łączna liczba wyświetleń strony, działania na stronie, interakcje dotyczące postów, wyświetlenia wideo, zasięg postów, komentarze, udostępnienia, odpowiedzi, obszary geograficzne, takie jak miasto i kraj, język, wyświetlenia i kliknięcia w sklepie, a także odsetek kobiet i mężczyzn, kliknięcia planu trasy, kliknięcia numerów telefonów i liczba polubień. Facebook automatycznie gromadzi i udostępnia nam te dane. Dzięki tym danym możemy uatrakcyjnić nasze strony fan page na Facebooku, w tym ich treści oraz w odpowiednim czasie publikować ukierunkowane reklamy. Podstawą prawną wykorzystania danych statystycznych jest art. 6 ust. 1 f) RODO.

 

Obsługując nasz fan page na Facebooku operator platformy Facebook Ireland Ltd. ponosi wspólną z nami odpowiedzialność zgodnie z art. 26 RODO. Ze względu na gromadzenie danych statystycznych przez Facebook, Facebook zobowiązał się wewnętrznie wobec nas, jako operatora stron fan page, do przyjęcia odpowiedzialności za możliwość gromadzenia danych statystycznych zgodnie z przepisami o ochronie danych, a także za przestrzeganie praw związanych z danymi statystycznymi. To samo dotyczy zapewnienia bezpieczeństwa odpowiednich danych. Więcej informacji na ten temat, a także informacji dotyczących przestrzegania praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć na stronie Facebooka, a odpowiednie informacje na temat danych statystycznych w „Dane o Statystykach Strony” pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Wchodząc na ww. link można również zapoznać się z treścią umowy pomiędzy Facebookiem a nami, jako operatorem strony za pośrednictwem tak zwanego „Załącznika administratora strony”. Powyższy załącznik należy traktować jako umowę zgodnie z art. 26 RODO pomiędzy Facebookiem a nami, jako administratorem strony fan page ponoszącymi wspólną odpowiedzialność.

 

Prosimy o bezpośredni kontakt z Facebookiem, w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących praw do informacji, poprawiania, usuwania, przesyłania danych i prawa do wniesienia sprzeciwu. Jeżeli otrzymamy takie żądania, przekażemy je dalej. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę, że pomimo ponoszenia wspólnej odpowiedzialności na podstawie art. 26 RODO, jako administrator strony fan page nie mamy wpływu na gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych. Wyłączną odpowiedzialność za takie działania ponosi Facebook Ireland Ltd.

 

2.3      Facebook, niestandardowa grupa odbiorców i usługi marketingowe Facebooka
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu piksela Facebooka sieci społecznościowej Facebook, która jest obsługiwana przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub, jeśli użytkownik posiada miejsce zamieszkania w UE - Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”) do celów analizy i reklamy, jest zgoda użytkownika wyrażona na podstawie z ust. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Facebook posiada certyfikat zgodny z Traktatem o Ochronie Prywatności, co zapewnia zgodność z europejskim prawem ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

 

Za pomocą piksela Facebooka, Facebook może określić osoby odwiedzające naszą ofertę online jako grupę docelową do prezentacji reklam (tak zwane „reklamy na Facebooku”). W związku z tym używamy piksela Facebooka do wyświetlania reklam Facebooka, które publikujemy tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub posiadają pewne cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, co ustalono na podstawie odwiedzanych przez nich stron internetowych), które przesyłamy do Facebooka (tzw. „niestandardowa grupa odbiorców”). Chcemy również korzystać z piksela Facebooka, aby nasze reklamy na Facebooku spotykały się z potencjalnym zainteresowaniem użytkowników i nie były uciążliwe. Piksel Facebooka pomaga nam również zrozumieć skuteczność reklam Facebooka do celów statystycznych i badań rynkowych, pokazując, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Facebooku (tzw. „konwersja”).

 

Piksel Facebooka jest bezpośrednio zintegrowany przez Facebook podczas odwiedzania naszej strony internetowej i może przechowywać tak zwany plik „cookie”, tj. mały plik na urządzeniu użytkownika. Jeśli użytkownik zaloguje się później na Facebooku lub wejdzie na Facebooka po zalogowaniu, wizyta w naszej ofercie online zostanie odnotowana w jego profilu. Zebrane dane są dla nas anonimowe, więc nie dostarczają nam żadnych informacji na temat tożsamości użytkownika. Jednak Facebook przechowuje i przetwarza dane, dzięki czemu możliwe jest ich połączenie z odpowiednim profilem użytkownika i mogą być wykorzystywane przez Facebook na potrzeby własnych badań rynkowych i celów reklamowych. Jeśli przesyłamy dane do Facebooka w celu dopasowania, są one szyfrowane lokalnie w przeglądarce, a dopiero potem przesyłane do Facebooka za pośrednictwem bezpiecznego połączenia https. Odbywa się to wyłącznie w celu porównania z danymi, które też są szyfrowane przez Facebooka.

 

Ponadto, korzystając z piksela Facebooka, używamy dodatkowej funkcji „zaawansowanego dopasowywania” (dane, takie jak numery telefonów, adresy e-mail lub identyfikatory użytkowników Facebooka) w celu tworzenia grup docelowych („grupa niestandardowych odbiorców” lub „grupa odbiorców podobnych”) są przesyłane do Facebooka (zaszyfrowane). Dalsze informacje o „zaawansowanym porównaniu" można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668.

 

Facebook przetwarza dane zgodnie ze swoją Polityką dotyczącą Danych. W związku z tym ogólne informacje na temat wyświetlania reklam Facebooka można znaleźć w Polityce dotyczącej Danych na Facebooku https://www.facebook.com/policy.php. Szczegółowe informacje na temat piksela Facebooka i jego działania, można znaleźć w Pomocy Facebooka nt. RODO: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 

Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec gromadzenia danych przez piksela Facebooka i wykorzystywania jego danych do wyświetlania reklam na Facebooku. Aby ustawić rodzaje reklam widocznych dla użytkownika na Facebooku, można wejść na stronę skonfigurowaną przez Facebook i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na indywidualnym sposobie korzystania: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Ustawienia są niezależne od platformy, tj. są stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne.

 

Użytkownik może również wyrazić sprzeciw  wobec stosowania plików „cookies” do mierzenia zasięgu i celów reklamowych przez stronę dezaktywacji reklamy sieciowej (http://optout.networkadvertising.org/) dodatkowo na amerykańskiej stronie internetowej (http://www.aboutads.info/choices) lub europejskiej stronie internetowej (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

3.        Twitter

Korzystamy również z funkcji usługi mikroblogowania Twitter na naszej stronie internetowej. Operatorem Twittera jest Twitter Inc., amerykańska spółka z siedzibą w USA, San Francisco, CA 94103, 1355 Market St, Suite 900, główną funkcją Twittera jest „funkcja zamieszczania tweetów". Jeśli użytkownik korzysta z niej za pośrednictwem naszej strony internetowej, zostanie utworzony link do jego konta na Twitterze. Dane mogą być wymieniane z innymi użytkownikami, a także mogą być przesyłane do Twittera. Nie otrzymujemy żadnych informacji o treści danych przesyłanych do Twittera ani nie jesteśmy informowani o ich wykorzystaniu. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie http://twitter.com/privacy. Użytkownik znajdzie tam szczegółowe oświadczenie Twitter o ochronie danych. Ponadto platforma oferuje możliwość stworzenia własnych ustawień ochrony danych na stronie http://twitter.com/account/settings

 

5.        YouTube

Administrator zintegrował komponenty YouTube na stronie internetowej Goodyear. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo publikowanie klipów wideo, a inni użytkownicy mogą je bezpłatnie przeglądać, oceniać i komentować. YouTube umożliwia publikowanie wszelkiego rodzaju filmów, dlatego też za pośrednictwem portalu internetowego można wyświetlać pełne programy filmowe i telewizyjne, teledyski, zwiastuny lub filmy wyprodukowane przez samych użytkowników.

 

Operatorem YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, US.

 

Za każdym razem, gdy wyświetlana jest jedna z poszczególnych stron niniejszej witryny, obsługiwanej przez administratora danych i na której zintegrowany jest komponent YouTube (wideo z YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby automatycznie zostaje wywołana przez odpowiedni komponent YouTube w celu pobrania odpowiednika danego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube jest dostępnych na stronie https://www.youtube.com/yt/about/pl/.  W trakcie tej procedury technicznej YouTube i Google są informowane, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dany użytkownik.

 

Jeśli dany użytkownik jest jednocześnie zalogowany na YouTube, YouTube rozpoznaje konkretną podstronę naszej witryny, odwiedzaną przez użytkownika, wywołując podstronę z filmem z YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta danej osoby na YouTube.

 

YouTube i Google otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, ilekroć taka osoba loguje się na YouTube w tym samym czasie, kiedy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film na YouTube, czy nie. Jeżeli dana osoba nie życzy sobie przekazania takich informacji do YouTube i Google, może uniemożliwić tą transmisję poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube przed wywołaniem naszej strony internetowej.

 

Regulacje dotyczące ochrony danych opublikowane przez YouTube są dostępne na stronie https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/, zawierają informacje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez YouTube i Google.

 

VI.       Bezpieczeństwo danych

Używamy najpopularniejszej metody SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę użytkownika. Zwykle jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, wówczas używamy 128-bitowej technologii v3. Symbol klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki informuje, czy poszczególne strony naszej witryny są szyfrowane przed przesłaniem.

 

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych użytkownika przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane w miarę postępu technologicznego.

 

VII.     Prawa osoby, której dane dotyczą

Użytkownik posiada następujące prawa:

 1. Użytkownik może zażądać informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania, o prawie do wniesienia skargi, pochodzeniu danych użytkownika, jeśli nie zostały one zebrane przez nas, oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu i, w stosownych przypadkach, istotne informacje o ich szczegółach.
 2. Użytkownik może zażądać niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych, które przechowujemy, zgodnie z art. 16 RODO.
 3. Użytkownik może zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku, z uwagi na względy interesu publicznego, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 4. Zgodnie z art. 18 RODO użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych jeżeli użytkownik kwestionuje ich poprawność lub jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik odmawia ich usunięcia, a my już ich nie potrzebujemy, a są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego praw lub jeżeli został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 RODO;
 5. Zgodnie z art. 20 RODO użytkownik ma prawo otrzymać przekazane nam dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
 6. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO użytkownik może wycofać swoją zgodę udzieloną nam w dowolnym momencie. W związku z powyższym nie wolno nam w przyszłości kontynuować przetwarzania danych w oparciu o taką zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej wycofania.

 

VIII.    Prawo wniesienia skargi

Bez uszczerbku dla wszelkich innych środków administracyjnych lub sądowych użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego pobytu, miejsca pracy lub popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka odwoławczego na mocy art. 78 RODO.

 

IX.       Aktualizacja strony internetowej

Będziemy okresowo aktualizować niniejszą politykę prywatności w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Użytkownicy powinni od czasu do czasu sprawdzać niniejsze oświadczenie, by być na bieżąco z aktualnymi informacjami o tym jak chronimy ich dane i stale ulepszamy zawartość naszej strony internetowej. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i/lub ujawniania danych osobowych przekazywanych nam przez użytkowników, powiadomimy użytkowników poprzez opublikowanie jasnego i dobrze widocznego powiadomienia na stronie internetowej. Korzystanie ze strony internetowej oznacza zgodę użytkownika na warunki określone w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.